Bolagsstämmor

Aktieägarnas rätt att besluta i HODLs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och ska äga rum i Stockholm.