Styrelsens arbete

Styrelsen har antagit en arbetsordning samt en VD-instruktion. Styrelsen har inga utskott utan utgör revisions- och ersättningsutskott i sin helhet.