Investeringskriterier & process

Investeringskriterier

Bolaget avser att tillämpa följande riktlinjer för val och utvärdering av potentiella målbolagen :

●         Bolaget kommer huvudsakligen fokusera på, men kommer inte att begränsas till, företag som erbjuder produkter eller tjänster inom blockchain-industrin ;

●         Bolaget söker Målbolag (i) som har en stark konkurrensposition inom sin bransch, som idealiskt är baserad på unik teknik (t.ex. tekniska funktioner i produkter eller tjänsteerbjudanden), (ii) med en beprövad affärsmodell, (iii) och med hög omsättningstillväxt; 

●         Bolaget avser att förvärva 100% av aktierna, och minst en majoritetsandel, i en eller flera onoterade Målbolag som företrädesvis har sitt huvudkontor i Europa, men som skulle kunna ha antingen global eller europeisk verksamhet och;

●         Storleken på ett Förvärv är tänkt att vara upp till ett bolagsvärde om 500 MSEK

Dessa riktlinjer som Bolaget kommer att beakta är inte avsedda att vara uttömmande. Varje utvärdering avseende fördelarna med ett visst Förvärv kommer att baseras, på det specifika fallet, på några eller alla ovanstående faktorer samt andra överväganden som ledningen anser vara relevanta för maximerar Bolagets värdeskapande.INVESTERINGSPROCESS

HODL är skapat för att genomföra förvärv inom ramen för Spotlight Markets SPAC-regelverk. Vi kommer därför att vara helt fokuserade på att söka efter förvärvsobjekt samt strukturera och genomföra ett förvärv.

HODLs arbete med att finna lämpliga förvärvsobjekt förväntas resultera i en stor mängd potentiella objekt. HODL förväntas därefter diskutera och eventuellt påbörja due diligence av ett flertal förvärvsobjekt. Efter genomförd due diligence förväntar sig HODL att förhandla med ett par förvärvsobjekt vilket skall leda till en eller flera förvärv.

När en transaktion har överenskommits med motparten kommer bolaget att kalla till en bolagsstämma och föreslå aktieägarna ett förvärv. För att förvärvet skall genomföras krävs en majoritet vid stämman. Givet att stämman röstar för ett förvärv skall även Spotlight granska förvärvet så att de uppfyller noteringskraven.

SCREENING OCH IDENTIFIERING AV FÖRVÄRVSOBJEKT

Bolaget kommer att nyttja ledningens och styrelsens kontakter och nätverk med privata och publika bolag, samt kontakter med företag, entreprenörer, ledningspersoner, finansiella och legala rådgivare kommer vara starkt bidragande till möjligheterna att finna ett lämpligt förvärvsobjekt. Bolaget förväntar sig vidare att potentiella målbolag också kommer att uppmärksammas av sina aktieägare och rådgivare som undersöker möjligheterna till en exit. Det faktum att Bolaget erbjuder ett målbolag en förutbestämd värdering med begränsad IPO-risk utgör en konkurrensfördel.

Ledningsgruppen kommer med stöd av styrelsen att arbeta systematiskt för att identifiera potentiella målbolag. Ledningen räknar med att genom sin screening identifiera ett stort antal bolag. Processen för att utvärdera bolaget kan liknas vid en tratt där större delen av företag som identifieras kommer att falla ifrån för varje steg av fördjupad analys och utvärdering som ledningen genomför. De mest attraktiva målbolagen kommer att prioriteras och analyseras ytterligare. Ett potentiellt företag för ett rörelseförvärv skulle sedan gå in i en djupare due diligence-process. Denna process kommer att skapa en stark pipeline av möjligheter, där flera alternativ jämförs och resurser utnyttjats effektivare. En stark pipeline av identifierade möjligheter skapar en starkare position att förhandla i från.  

UTVÄRDERING, FÖRHANDLING, FINANSIERING OCH BESLUTSPROCESS

Efterhand som potentiella målbolag avancerar i ”tratten” kommer utvärderingen att fördjupas. Efter den inledande granskningen kommer således ett mindre antal företag att utvärderas ytterligare för t.ex. attraktivitet ur ett blockchain-perspektiv, industrins attraktionskraft, finansiella resultat, ägarstruktur etc. Företag som av investeringsteamet bedöms vara attraktiva tas sedan i en fördjupad utvärdering. En sådan utvärdering skulle omfatta djupgående utvärdering av industrin och företag, ledningsbedömning, börsfärdighet, blockchain-faktorer, ägarens avsikter, värdering och en första strategisk plan. Bolaget kommer även att inleda förhandlingar med målbolagens nuvarande ägare i syfte att komma överens om transaktionsvillkor etc.

Bolaget har som mål att förvärva 100% av ett eller flera målbolag. Transaktionsstrukturen kommer påverkas av ett flertal faktorer inklusive ägarstrukturen i målbolaget och deras långsiktiga agenda. Förvärvet kan komma att ske som en ren aktieaffär, som en kombination av aktier och kontanter eller som ett rent kontantförvärv.

Förutsatt att målbolaget, värderingen och transaktionsstrukturen bedöms vara attraktiv beslutar styrelsen sedan om transaktionen ska fullföljas och fastställer parametrarna för de slutliga förhandlingarna. När transaktionsdokumentationen har överenskommits och godkänts av styrelsen kommer Bolaget att kalla till bolagsstämma och föreslå ett förvärv för aktieägarna. Bolaget kommer även att inleda en noteringsprocess med Spotlight Stock Market.

SLUTFÖRANDE AV FÖRVÄRVET OCH DE-SPAC:ING

Med godkännande från bolagsstämman och Spotlight kan sedan Förvärvet slutföras, HODL tillträda aktierna i målbolaget och det onoterade målbolaget blir genom HODL ett noterat bolag. HODL övergår därmed från att vara en SPAC till att bli ett vanligt rörelsedrivande bolag (sk De-SPAC:ing).